July 14, 2024
 

Nesans – 18 zan


Milton Early Childhood Alliance


Chè paran nan Milton,

Nou kontan pibliye  epi mete  an disposisyon ou senkyèm  edisyon manyèl sa a ki gen lis tout resous pou paran timoun depi nan vant manman yo jiska laj 18 lane nan Milton. Nou tout konn fwistre  lè nou pa konnen ki kote pou nou al chèche resous ke nou konnen “ Ki yon kote kan memm ", oubyen nap mande poukisa "tout lòt moun ta sanble konnen men nou menm nou pa konnen “ kisa kap pase konsa”.  Ke ou se yon nouvo paran, oswa ou nouvo nan Milton. Enben kitem di w’ ke  ou frape nan bon pòt la.

Milton Early Childhood Alliance (MECA) se yon gwo gwoup kominotè ki te fòme nan lane 1995 pou bay pi bon kalite ak opòtinite posib pou timoun piti ak fanmi yo nan Milton. MECA resevwa finansman de Massachusetts Department of Early Education and Care ansanm ak plizyè lòt sous finansman. Se Discovery Schoolhouse, Inc ki ap jere MECA.

Kounye-a, ou ka jwenn  tou tout enfòmasyon resous paran sa yo sou sit wèb MECA! Ou ka jis klike pou ou ka gen aksè vèsyon  manyèl resous nou an sou entènet, epi nou pral mete li ajou regilyèman. Tanpri rele nou oswa e-mail nou pou fè nou konnen si ou gen sigjesyon oubyen chanjman. Nou akeyi sigjesyon ou, anfèt nou konte sou spètiz paran nan Milton ak patnè nou yo nan kominote a.

Souple ini avek nou! Nou ofri atelye edikasyon ak gwoup sipò pou paran yo. Nou ofri tou asistans finansyè nou pou peye lekòl  timoun depi laj 3 jiska 4 lane pou paran timoun ki pap touche anpil lajan. Ou kapab rele nou nan 617-696-2262 oubyen chèche dènye enfòmasyon sou pwochèn pwogram nou sou sit Entènèt nou  nan www.miltonearlychildhoodalliance.org

Sensèman,

Komite  Direksyon MECA:

Vicki McCarthy, Milton youth Office

Ann Pike Campbell, The Campbell School

Gay O’Hanlon, Paran

Brian Scheff, Discovery Schoolhouse, Inc.

Anplwaye MECA

Susan L. Dolan, MECA Director


PWOGRAM AK SEVIS

Pwogram asistans finansyè founi asistans finansyè pou peye depans lekòl pou edikasyon ak swen timoun depi twa jiska kat lane  pou fanmi ki pa gen gwo mwayen.

Sèvis enfòmasyon pou fanmi kap chèche gadri oswa sèvis ki gen rapò ak swen pou timoun nan Milton. MECA prepare yon manyèl resous ki konplè pou paran nan Milton. Yo distribiye manyèl sa a gratis bay fanmi ak jèn ki gen  tout laj nan Milton. Manyèl sa a disponib tou sou sit Entènèt nou an.

www.miltonearlychildhoodalliance.org

Sant Resous Devlòpman Timoun gen yon gran varyete materyèl skolè  ki disponib pou bayè lokal sou kredi pou itilize nan gadri nan Milton. Sant Resous la sitiye nan biwo MECA a.

Opòtinite pou Devlopman Pwofesyonèl disponib pou edikatè timoun ka patisipe nan atelye ak konferans.

Sipò Nou bay sant lokal yo ak gadri  yo jarèt lè yap aplike pou akreditasyon. Ak sipò MECA, pwogram lokal ki baze nan sant yo ak gadri  yo jwenn oswa aplike pou akreditasyon nasyonal, pwosesis sa a garanti  ke timoun yo resevwa pi bon kalite swen ak edikasyon.

Sant Resous pou Paran nan bibliyotèk piblik Milton.  MECA te achte yon koleksyon depase 500 liv, kasèt ak ti liv pou paran ak timoun piti.

Opòtinite pou Edikasyon Paran ofwi paran Milton yon etalaj  atelye gwoup sipò pou paran yo. Plizyè kalite don pou ede ak  sipòte kèk gwoup paran nou yo.
MANYÈL RESOUS POU PARAN NAN MILTON

TAB DÈ MATYÈ

Enfòmasyon pou Vil Milton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Adopsyon/Fè Levasyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

SIDA/VIH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Alkòl /Abi gwòg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Pwogram kiltirèl / Mize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Pwogram avan ak aprè  lekòl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Pwevansyon kont abi ak neglijans timoun/Tansyon Paran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Swen Timoun/ Referal ak Asistans Finansyè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Sipò pou admisyon nan inivèsite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Divèsite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Sèvis vyolans domestik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Swen ak Edikasyon pou Timoun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Fwa /Festival. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Sipò nan Malè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Sit  Istorik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17

Lopital ak Swen Sante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Lojman ak Sèvis Endijan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20

Kay pou nou al Priye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     20

Sipò finansyè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21

Chwa Jaden danfan ak Enskripsyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    21

sèvis legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22

Bibliyotèk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22

Sante Mantal/Konseye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22

Nitrisyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     23

Sipò pou Paran ak Edikasyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    24

Pak ak teren pou jwe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     25

Teren pou jwe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     25

Lwazi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      26

Lekòl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       29

Sèvis pou Ti Granmoun ak Lojman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       31

Sèvis Sosyal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      31

Bezwen Espesyal/Entèvansyon Bonè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      32

Espò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     32

Prevansyon kont Swisid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      33

Kan ak pwogram pou sezon chalè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      34

Sekirite Teknoloji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     35

Jenès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      35

VIL MILTON
Nimewo pou ijans

lapolis: 911     or     617-696-1212

Dife: 911     or      617-698-1980

Anbilans:     rele lapolis/Dife

Lopital Milton:     617-696-4600

kontwòl pwazon :     800-682-9211

Lakomin

525 Canton Avenue     617-898-4800

Lendi jiska  Vandredi

Soti 8:30 nan maten rive 5:00 aprèmidi

(Gade depatman patikilyè  yo anba a)

www.townofmilton.org

Lapòs

499 Adams Street     617-698-8139

Lendi jiska Vandredi

Soti 7:30nan maten rive 5:00 aprèmidi

Samdi  soti 8:00 nan maten 1:00 aprèmidi

50 Adams Street     617-698-8109

Lendi jiska Vandredi

Soti 8:00 rive 5:00 aprèmidi

Samdi   soti 9:00 rive 1:00 aprèmidi

www.usps.com

Enskripsyon elektè    617-898-4859

Anrejistre nan biwo komi n’ nan, nan 525 Canton Ave.

La semèn  soti 8:30 nan maten rive 5:00.aprèmidi

www.lwv.org

 

Gouvènman

reprezantan reyinyon konbit pou vil la ak 279 manm konbit yo ki te eli nan 11 distri la yo.

Eleksyon anyèl  yo fèt dènye Madi nan mwa  Avril.

Rankont anyèl konbit pou vil la fèt premye Lendi  mwa Me.

Pa gen plas pou pa vle wè

Milton se yon kominote ki pa tolere rayisman.

Pou plis enfòmasyon, kontakte Jeff Stone nan

jeffonline@comcast.net

Lig animal nan Milton

181 Governor Stoughton Lane     617-698-0413

Li konpoze  de yon gwoup moun  volontye  nan vil Milton ki konsakre  tèt yo

pou sovtaj, swen ak adopsyon bèt ki nan nesesite.

http://www.miltonanimalleague.org

Itilite

Cable TV, Comcast     1-888-633-4266

www.comcast.com

Gas, Keyspan     617-469-2300

Electric, NStar     1-800-592-2000

www.nstaronline.com/residential

Vil Milton

Recycling Info.     617-898-4900

Sewer, Dept. of Public Works     617-898-4900

Water, Dept. of Public Works     617-898-4900

 Animal Control     617-898-0455

Assessor's Office     617-898-4863

Collector/Treasurer's Office     617-898-4853

Parks and Recreation     617-898-4940

Recycling and Yard Waste/Resiklaj ak fatra     617-898-4900

Selectmen     617-898-4843

Town Administrator    617-898-4848

Town Clerk     617-898-4859

Etikèt fatra   617-898-4878

ADOPSYON


Adoptive Families Together:    

617-929-3800
99 Summer St., Boston
Yon baz òganizasyon volontye ki te fonde pa

paran adoptif pou founi sèvis post-adoptive - prensipalman sipò emosyonèl, edikasyon ak enfòmasyon yon pou lòt. Gwoup sipò paran adoptif.
www.mareinc.org

Boston Adoption Bureau:
     617-227-1336

Mass. Adoption Resource
Exchange:    
617-542-3678
45 Franklin St., Boston 02110
www.mareinc.org

HIV/AIDS

SIDA
AIDS Hotline (CDC):     1-800-342-2437
TTY:     1-800-243-7889
Spanish:     1-800-344-7432

AIDS Action Hotline: 1-800-788-1234

HIV Testing/Project Care: 1-800-696-2437

ALCOHOL/DRUG ABUSE

ALKÒL/ DWÒG


Alcoholics Anonymous:     617-426-9444

Narcotics Anonymous:     866-624-3578

Alanon and Alateen:     1-888-4Alanon (425-2666)

Arts & Museums

 

Boston’s Children’s Theatre: 617-424-6634

321 Columbus Ave., Boston

The Boston children’s Theatre se yon pwogram pandan tout lane a ki ofwi opòtinite pou jenès la epi avèk patisipasyon yo  ki enkli prensipal sezon  prodiksyon an Desanm, Fevriye ak Avril. Pwogram kiltirèl kreyatif ak  toune  kompayi prodiksyon jenès stagemobilenan sezon chalè; Klas teyat an Otòn, nan moman fredi  ak prentan pou elèv nan gadri jiska klass grade 12.

www.bostonchildrenstheatre.org

Boston Youth Symphony Orchestras (BYSO):            617-353-3348

855 Commonwealth Ave., Boston

BYSO ofri jèn mizisyen nan New England opòtinite enteresan e gratifyan  pou kwasans pesonèl yo nan patisipasyon nan okès, enstriman van, ansanm  ak mizik chanm. Li lokalize nan Boston University.

www.bysoweb.org

Massachusetts Music Educators Association (MMEA) Eastern District

Ofwi opòtinite pou elèv nan grade  7 jiska12 pou pase egzamen, pou patisipe nan pèfòmans festival rejyonal pou bann, okès oswa koral.

www.mmeaeasterndistrict.org

Massachusetts Youth Wind Ensemble (MYWE)          617-585-1131

290 Huntington Ave., Boston

A touring ensemble that is open to advanced high school age (grades 10-12) woodwind, brass and  percussion players. Affiliated with the New England Conservatory.

www.newenglandconservatory.edu/mywe

 

Milton friends and Advocates of Music Education (FAME)

Yon oganizasyon paran ki sipòte aktivite mizik ak lopòtinite nan lekòl Piblik Milton. Gwoup la konpoze de fanmi etidyan mizik nan tout lekòl piblik Milton. Li ankouraje patisipasyon paran etidyan mizik yon an tout nivo mizik edikasyon yo, paran ansyen elèv mizik yo, oswa nenpòt moun nan kominote a.

www.miltonfame.org

Milton Art Museum      781-821-2222-2124

900 Randolph St., Canton 02021

Ofwi klas Kiltirèl kreyatifpou timoun, jèn ak granmoun.

www.miltonartmuseum.org

Museums

Itilize sit entènèt sa a pou  chèche tout kalite mize nan tout zòn  Boston an.

www.museumsofboston.org

Pierce Players617-696-4568 x2110

Yon klib dramatik aprè lekòl pou elèv Pierce Middle School de grad 6 jiska grad 8. Klib la aksepte nenpòt elèv ki ta swete patisipe nan gwoup la. Elèv yo gen devwa pou yo  aprann teyat, kominite a ak prop tèt pa yo.

www.pierceplayers.com

Riverside Theater Works

617-361-7024

45 Fairmount Ave., Hyde Park

Pwogram extensive teyat pou timoun tout laj. Ou gen pyesèt, mizik avèk dans. Pwodiksyon teyat pou fanmi yo pandan tout lane a.

www.riversidetheaterworks.org

Southeastern Massachusetts School Bandmasters Assoc. (SEMSBA)

Ofwi opòtinite pou elèv nan grad 7 jiska 12 pou pase egzamen pou patisipe nan festival pèfòmans rejyonal pou gwoup ak koral.

www.semsba.tripod.com

Wheelock Family Theater        617-879-2000

200 The Riverway, Boston 02215

Li kreye pwodiksyon pou plizyè jenerasyon asanm ak plisyè pwodiksyon kiltirèl  ki ofwi yon eksperyans ki ka pataje ak tout fanmi an. Epi tou li ofwi klas teyat ak fèt espesyal.

www.wheelock.edu/wft

 

Before & After School Care

C.L.A.S.P. (Children Learning After School Program)617-898-4965

Li opere pa Milton Community Schools, pwogram CLASP yo chita nan tou lè kat lekol piblik elementè nan Milton. Opòtinite pou aprantisaj ak amizman pandan lè aprè lekòl yo. Milton Public Schools opere pwogram lekòl le maten  an tou, jou yo lage bonè yo ansanm ak jou vakans yo.

www.miltoncommunityschools.org

 

E.S.A.P. (Early School Arrival Program)          617-696-6978

Li opera pa Milton Community Schools, li sipòte chanjman timoun yo pandan jounen lekòl la de yon aktivite a yon lòt tankou, espò, kilti, lekti, puzzles  ak jwèt. Li komanse depi 7 tè nan maten  nan chak lekòl elementè yo.

www.miltoncommunityschools.org

 

Milton Area Family Child Care Assoc.

Enfòmasyon jeneral                            617-698-7439

Asosiyasyon gadri ki sèvi timoun depi  anfans yo jiskaske yo gen laj pou yo ale lekòl. Rele pou enfòmasyon sou sèvis nou  ak plas ki disponib yo.

Milton Community Schools                  617-898-4965

Li opera pwogram CLASP, ESAP ak kan Cunningham – Gade enfòmasyon endividyèl yo.

www.miltoncommunityschools.org

CHILD ABUSE AND NEGLECT PREVENTION/PARENTAL STRESS

PREVANSYON POU ABI AK NEGLIJANS TIMOUN/PRESYON PARAN

Child-at-Risk Hotline/Department of
Social Services (DSS):     
1-800-792-5200

Sèvis 24 sou 24 pou timoun a risk nan

eta Masachousèt. Mandated repòtè yo

oswa nenpòt sitwayen ka rele pou rapòte

abi oswa neglijans kont timoun.Children’s Trust Fund:     617-727-8957
294 Washington St., Boston 02108
Massachusetts Children’s Trust Fund (CTF)
Fè tout efò l pou evite abi kont timoun nan bay paran yo jarèt ak remanbray fanmi yo
www.mctf.org

 

MSPCC-Society for the Prevention of
Cruelty to Children:    
617-617-587-1500
99 Summer St., #6, Boston 02110
www.mspcc.org

Parents Anonymous:    
1-800-882-1250
140 Clarendon St., Boston 02116
òganizasyon prevansyon kont abi sou timoun konsakre tan yo pou ranfòsman fanmi yo ak bati kominote ki apresye yo.

Parental Stress Hotline:     1-800-632-8188
liy 24 sou 24 bay èd pou paran ak timoun ki gen tout laj. Antrenè volontè bay sipò ak paran ki santi yo depase nan koze pran swen timoun.

CHILD CARE/REFERRALS AND FINANCIAL ASSISTANCE

GADRI /REFERRALS AK ASISTANS FINANSYE


Community Care for Kids:     617-471-6473
1509 Hancock St., Quincy 02169
Ajans Resous ak Referral pou swen timoun sèvi vil Milton ak vil  anviron yo. Kenbe lis tout gadri  fanmi ki lisansye ak sant ki baze nan Milton.
Bon pou gadri disponib pou fanmi ki kalifye selon sa yo ap touche.
www.communitycareforkids.org

Milton Early Childhood Alliance:
     617-696-2262
495 Canton Ave., Milton
Enfòmasyon sou edikasyon timoun ak pwogram swen ki baze nan Milton pou fanmi kap chèche asistans finansyè ak swen timoun nan lis central depatman edikasyon timoun ak swen. Gen listout gadri de fanmi ki lisansye ak sant ki baze nan Milton.

http://www.miltonearlychildhoodalliance.org

College Admissions Support

ConnectEDU     617-532-3000

20 Park Plaza, Suite 930, Boston

Li konsantre sou eliminasyon baryè kominikasyon ak enfòmasyon ki anvlope prosesis admisyon pou Inivèsite ak sipò finansyè. Li ofwi solisyon pou jere pi byen travay administrativ prosesis inivèsite a. Li disponib gratis pou elèv ki nan klas segondè nan Milton.
www.connect.edu

SAT Prep Classes at Milton High                     617-696-4811

Se Milton Piblik School pwogram pou granmoun ki ofwi pwogram sa a pou ede elèv yo dekouvri sekrè ki genyen nan SAT pandan ke yap amelyore aptitid matematik  ak angle yo pou yo  kapab asire reyisit total nan tès SAT a.

 

 

Outside SAT Test Prep Resources:

Kaplan Test Prep Admissions
www.kaptest.com/sat

Chyten                        1-800-428-TEST
www.chyten.com

Summit Educations Group       1-800-MYTUTOR
www.mytutor.com

DIVERSITY

Citizens for a Diverse Milton:     617-698-5176
or 617-698-3853
Yon gwoup sitwayen nan Milton ak paran kap travay pou amelyore Lekòl piblik nan Milton.
Ankouraje lekòl yo pou konsantre plis sitou nan kesyon divèsite.
Kontakte : navinassociates@comcast.net

 DOMESTIC VIOLENCE SERVICES

Child Witness to Violence Project
Boston Medical Center     617-414-4244

DOVE (Domestic Violence Ended)
P.O. Box 690267
Quincy, MA     617-471-5087
Hotline:     617-471-1234
Abri dijans pou fanm yo ak timoun, enfòmasyon sou vyolans domestik, refere moun kay yon espesyalis, sipò ak defans ansam ak gwoup sipò ki baze nan kominote a.
http://www.doveinc.info/ 

The Good Grief Program
818 Harrison Ave., Boston 02118
Boston Medical Center     617-414-4005
Òganizasyon ki bay konsèy pou timoun jika laj de 8 lane ansanm avèk fanmi yo ki te ekspoze anba vyolans. Terapi pou moun ki sibi vyolans. Sèvis yo gratis. Yo disponib nan  lang Anglè ak panyòl.
www.bmc.org/pediatrics
 
Milton Police Department
40 Highland Street     617-698-3800
 
Norfolk County District Attorney’s
Domestic Violence Unit45 Shawmut Rd., Canton     781-830-4800
 
Respond, Inc.P.O. Box 555, Somerville 02143
24 hour hotline:     617-623-5900
www.respondinc.org


Women’s Clinic For Health & Safety
Carney Hospital:     617-296-4000
2100 Dorchester Ave., Dorchester 02124
Sèvi medam yo ak manm fanmi yo ki te sibi vyolans nan lavi yo. Ofwi prekosyon kont maladi ak swen medikal an ijans, sèvis sante nan tèt ak sipò sosyal atravè gwoup sipò ak pwojè Mentor a.
http://www.carneyhospital.org
 
Womansplace Crisis Center

508-588-2041 (TALK)
 Tout sèvis terapi gratis epi yo konfidansyèl.

EARLY EDUCATION AND CARE


Souple vizite sit entènèt yo pou lis tout gadri ke Depatman Edikasyon ak Swen pou timoun nan eta massachousèt lisansye.www.eec.state.ma.us
 
 

FAMILY CHILD CARE PROVIDERS


Milton Area Family Child Care Association
Referal:     617-698-3222
Enfòmasyon Jeneral:  
Barbara Avitabile-Mullen 617-696-7210 or
Kay Mullen 617-282-8596  
Asosiyasyon gadri fanmi ki lisansye e kap sèvi timoun depi lè yo ti bebe jiskaske yo gen laj pou yo al  lekòl .
Rele pou mande enfòmasyon, sou sèvis ki disponib ak plas ki disponib aktyèlman.
http://miltonareafamilychildcare.com
 
 

NURSERY SCHOOLS/PRESCHOOLS/KINDERGARTENS  

 

Siveye sware enfòmasyon Milton Alyans anfans, Swen ak Edikasyon, ki fèt chak sezon otòn epi ki bay yon opòtinite pratik pou ou vizite plizyè pwogram ki rasanble nan yon sèl kote.
 
Adams Street Early Learning Center
453 Adams Street     617-696-2006
Orè: Le Lendi, Mèkredi ak Vandredi a pati de 8:00 di maten jiska 3:00 nan aprè midi
Le Madi ak Jedi a 8:30 di maten jiska 3:15 nan aprè midi
Laj: 2.9 lane jiska 5 ane
Ouvri: selon almanak lekòl piblik nan Milton

Kiltive konsèp pa jenn timoun yo avèk yon divès pwogram preskolè . Konsantre sou devlope

aptitid fizik, sosyal ak entelektyèl atravè jwèt edikatif.
www.adamsstreetelc.com

 Campbell School     617-696-4222
180 Blue Hill Avenue
Lè pou timoun ki nan Preskolè:soti 8:45 nan maten rive 11:45 aprè midi
Lè pou timoun ki nan Kindergarten:soti 8:45 nan maten rive 2:45 aprè midi

Rive bonè

Prolonjman jou jiska 2:45nan aprè midi.
Konsantre sou timoun, pwogram ki apwopriye pou devlòpman mantal timoun e ak pwofesè ki gen eksperyans ak ti klas.
www.thecampbellschool.com

Carriage House School     617-696-2468
777 Randolph Avenue

Orè: soti 7:30 nan maten rive 5:30 aprè midi;

Pandan tout jounen an oubyen demi jounen an
Laj: 2.9 jiska 6 lane
Ouvri tout lane
mwa Septanm jiska  mwa Me:
Preskolè: 2.9 jiska 5 lane; Sesyon maten ak aprè midi
Avan jadendanfan: 4.9 lane  demi jounen ak tout jounen an

Jadendanfan: demi jounen ak tout jounen an
mwa Jen, Jiyè ak  mwa Out

Kan sezon chalè ak  pwogram pisin. Anviwonman akeyan e anrichisan pou devlopman ak aprantisaj timoun yo. Aktivite yo apwopriye pou devlòpman mantal epi tou yo fè timoun yo devlope yon pasyon pou aprann, pandan ke lap fòme karaktè yo.
http://www.carriagehouseschool.org/
 
Carriage House Nursery School     617-696-3030
535 Canton Avenue
Orè:i soti 8:00nan maten rive 3:15 aprèmidi
Avan-Lekòl: 2.9 a 5 an
Maten: soti 9:00 rive 11:45 nan maten/Aprè Midi: 12:30 rive 3:15
Le lendi,  le mèkredi ak le Vandredi oswa
le Madi ak Jedi.
Pre-Jadendanfan: 4.9 lane e plis
Le Lendi, Mèkredi ak le Vandredi
12:30rive 3:15 aprèmidi
Anviwonman akeyan e anrichisan ki pèmèttimoun yo devlope epi aprann pandan lap fè

yo santi siksè san presyon, ak fè yon pa a la fwa. Ap selebre plis pase 25 lane!
http://www.carriagehouseschool.org
 
Carriage House School/Harvard     617-698-2223
777 Randolph Avenue
Ouvri pandan tout ane a.
Ofwi tan plen ak tann pasyel, orè fleksib ak rabè pou frè/sè.

Anviwònman akeyan e anrichisan ki pèmèt timoun yo devlope epi aprann pandan lap ede

yo santi siksè san pwesyon, ak fè yon pa a la fwa.

www.carriagehouseschool.org
 
Centre School     617-696-0765
505 Canton Avenue
Orè: 7:30 nan maten rive 5:30 aprèmidi; Tan plen ak tan pasyèl
Pwogram pou ti bebe ak preskolè
Laj: 18 mwa jiska 5 lane
Louvri tout lane.
Yon pwogram pou devlopman mantal apwopriye ki founi yon anviwonman anrichisan kote timoun santi yo an sekirite, konfòtab e an konfyans pandan ke yo ap fòme estim avèk konfyans nan tèt yo nan yon atmosfè yonn ak lòt ki konsantre sou timoun.


Curry Early Childhood Center     617-333-2341
1071 Blue Hill Avenue
Laj: 3 mwa jiska 6 lane
Louvri: 50 semèn pandan yon lane.
Bon kalite gadri ak edikasyon pou timoun piti nan Curry College, ak

yon orè ki fleksib pandan tout jounen an. Anplwaye plen tan yo jwenn èd nan men elèv pwofesè  ak  etidyan ki nan inivèsite a ki ap founi yon pwogram devlopman mantal ki apwopriye, ki asire nan yon enviwònman ki pratik. Inivèsite a bay anplwaye li yo priyorite pou yo ka antre nan inivèsite a.


Delphi Academy     617-333-9610
564 Blue Hill Avenue
Laj: Komanse a pati de 3.9 lane.
Ofwi tou de orè mwatye nan jounen oubyen tout jounen an.

Academy Delphi nan Boston se yon lekol endepandan, ki pou ni ti fi ak ti gason, ki pa gen prejije ki ofwi yon pwogram preskolè jiska klas uityèm. Enstitisyon an konsantre sou akademi e li founi elèv yo yon fondasyon solid nan matyè de baz yo, yon kourikoulòm rich e enteresan, ak posibilite pou etidye bagay ki enterese ou e endepandamman.
www.delphiboston.org
 
Discovery Schoolhouse     617-333-9876
865 Brush Hill Road
Orè:soti 7:00nan maten rive rive 6:00 aprèmidi
Laj: 2.9 jiska 7 lane
Louvri tout lane.
Entèraktif, sant pou timoun, plizyè pwogram kiltirèl pou devlòpman mantal  apwopriye, ki sipoze ke timoun yo aprann nan patisipasyon aktif ak dekouvèt. Preskolè ak jaden danfan.

Pwogram eksperimantal ki baze sou alfabetizasyon. Divèsite timoun ak anplwaye.
www.discoveryschoolhouse.org
 
Headstart     617-479-8181 x155
333 Palmer St., Quincy 02171
Yon pwogram danfans konplè ki sèvi timoun ki sòti nan fanmi ki gen pa gen gwo mwayen e avèk timoun ki ou pa andikape.

Learning Circle Preschool     781-828-4800
Three Blue Hill River Rd., Canton 02021
Orè
: soti 8:30 rive 11:45 nan maten

Pwogram preskolè de de, twa osinon senk jou
soti 8:30 rive 11:45 nan maten MMV plis 8:30 nan maten rive 2:45 aprèmidi
Madi/Jedi pwogram preskolè
soti 8:30 nan maten rive 2:45 aprèmidi

Lendi-Jedi plis
soti 8:30 rive11:45 nan maten

Vandredi Jadendanfan
Jou Pwolonje 11:45nan maten rive 2:45 aprèmidi

Lendi-Jedi
Laj: 2.9 jiska 7 lane
Louvri: mwa Septanm jiska mi mwa Jen, swivan Almanak Lekòl Piblik Canton.
Pwogram Dete jiska Jiyè.
Learning Circle Preschool ofwi pwogram ki konsantre sou timoun, endividyalize e devlopman mantal apwopriye. 
Anfaz nou se sou jwèt paske se nan jwèt timoun aprann. Sa nou bay plis enpòtans se enklizion, Divèsite ak jistis pou tout moun. Nou travay nan tèt ansanm ak paran, nou kenbe yon kominikasyon sere,nou ankouraje enplikasyon fanmi yo e nou ofwi sipò ak edikasyon sou kesyon developman ak edikasyon timoun.

www.learningcirclepreschool.org
 
Milton High School Child Study Program
25 Gile Road     617-696-4478 x5513
Pwogram preskolè  a tan pasyèl ki dirije pa yon pwofesè pwofesyonèl ak elèv lekòl segondè.Milton Integrated Preschool     617-898-1041
80 Edgehill Road
Orè: Sesyon nan maten ak aprè midi
Laj: 3 jiska 5 lane
Louvri: Selon almanak Milton Public School
Sèvi timoun piti ki gen bezwen espesyal ak parèy yo kap devlope nòmalman. Jere pa lekòl Public Milton.
 
St. Mary of the Hills     617-698-2464
250 Brook Rd.
Orè: 9:00-3:00
Laj: Fòk timoun nan gen 4 ane le 31 Out.
Suiv Almanak Milton Public School.
http://www.saintmaryofthehills.org
 
Sunshine School     617-696-3823
610 Adams Street
Orè: Le lendi jiska le vandredi: soti 9:00 nan maten rive midi, le Madi pou yon gwoup jaden danfan depi soti12:30 rive3:00 aprèmidi.
Li ofwi opsyon pou depose timoun yo bone tou komanse depi 8:00 nan maten.
Li ofwi manje midi soti 12:00 rive 1:00 aprèmidi

le Lendi, Mèkredi ak Jedi e jou pwolonje soti 12:00 rive 2:15 aprèmidi le Lendi, Mèkredi ak Jedi.
Laj: 3 jika 5 lane
Swiv almanak Lekòl Piblik Milton avèk kan dete an Jen/Jiyè pou elèv ki enskri yo.
Anviwònmam ki ankourajan e ki chaje ak lanmou kote tout timoun edike pou siksè.
Jere pa paran ak direktè.

 
Thacher Montessori School     617-361-2522
1425 Blue Hill Avenue
Laj: 2.9 jiska 14 lane
Swiv almanak Lekòl Piblik Milton. Fonde nan lane 1971, li ofwi yon pwogram edikasyon Montessori nan nivo jaden danfan jiska lekòl primè.
www.thacherschool.org

The Children's Center at
Milton Academy
     617-898-1681
338 Centre Street
Orè: soti 7:30 nan maten rive 5:30 aprèmidi
Laj: yon mwa jiska 6 lane
Louvri tout lane.
Asiran, sekirite ak eksitan

Anviwònman  ki asire, aktif e ki eveye kiryozite, kreyativite ak Karaktè. Pwofesè ak anplwaye Milton Akademi gen priyorite. Jere pa Bright Horizons.

www.childrenscenteratmilton.com
 
Village School     617-698-2150
112 Randolph Avenue
Orè: soti 8:30 rive11:30 nan maten Pwogram de de, twa oswa senk jou
soti 12:30 rive 3:00 aprèmidi Le Lendi, Mèkredi ak le Vandredi
Preskolè: soti 8:30 rive11:30 nan maten

Lendi, Mèkredi ak Vandredi plis
Madi ak Jedi soti 8:30nan maten rive 2:30 aprèmidi
Opsyon avan lekòl pou pwogram maten le Lendi, Madi ak le Mèkredi
Laj: 2.9 jiska 5 lane
Louvri: Swiv Almanak Lekòl Piblik Milton avèk pwogram dete nan mwa jen ak Jiyè.
Materyèl enteresan, motivan kourikoulòm ak gid pèmèt devlòpman fizik, sosyal, entelektyèl ak emosyonèl swivan pwòp aptitid timoun nan. Ti klas ak de pwofesè eksperimante pa klas. Kominikasyon dri ak paran.

www.villageschoolmilton.org

FOIRE/FESTIVALS

Pi bon fason pou konnen osijè de evènman nan vil la yo se pou tcheke Jounal lokal nan Milton regilyèman.
 
Celebrate Milton!
Selebrasyon tout vil la yon Samdi oswa yon Dimanch nan mwa

Septanm. Gen ladanl mizik, rafrechisman, aktivite pou

timoun, ak pri pou moun kap ede kominote a avanse.
 
Milton Children's Learning Fair     617-696-2262
Sipòtè pa Milton Early Childhood Alliance. Li fèt nan mwa Fevriye chak de zan. Pwoogram fwa a tabli kòl nan yon gadri jeyan ki gen èstasyon aprantisaj endividyèl

finanse pa pwogram amizan e hands-on Milton early education met sou pye pou timoun ki gen de jikaa sis lane. Anpil resous fanmi.
www.miltonearlychildhoodalliance.org
 

Neponset River Festival     617-542-7696
Milton Landing, Lower Mills
Nan mwa jen. Evènman an deroule nan Milton ak Boston. Sipòtè pa

Boston Natural Areas Network.
www.bostonnatural.org 

GRIEF SUPPORT

 
Compassionate Friends     781-740-1135
Hingham Chapter:
St. Paul Church
147 North St., Hingham 02043
Sipò pou yon moun ki pèdi yon timoun.

www.stpaulhingham.net
 
Good Grief Program     617-414-4005
Òganizasyon ki bay terapi pou timoun jiska laj 8 lane ak fanmi yo ki te ekspoze anba vyolans.
Terapi pou moun ki ap soufri mantalman e ki nan lapenn  disponib tou.

Sèvis yo gratis. Yo ofwi yo nan de lang  kisa Anglè ak panyòl
www.bmc.org/pediatrics
 

Survivors of Suicide    781-740-8309
Terapi pou moun kap soufri mantalman e ki nan lapenn  apre  yon lanmò oswa yon moun ki touye tèt li.

 
HISTORIC SIGHTS

Milton Historical Society     617-333-9700
1370 Canton Avenue
www.miltonhistoricalsociety.org

Quincy Historical Society     617-773-1144
8 Adams St., Quincy 02169
www.quincyhistory.org

Captain Forbes Museum     617-696-1815
215 Adams Street
Mezon kapitèn Robert Bennet Forbes te desine pa achitèk Isaiah Rogers nan lane

1833. Mize la fè yon koleksyon eritaj Amerik, Ewopeyen ak Chinwa. Yo ofwi visit yo le Dimanch, Madi, Mèkredi ak Jedi soti 1: 00-4: 00.

www.forbeshousemuseum.org

John Quincy Adams Historic Site 617-773-1177
135 Adams St., Quincy 02169
www.nps.gov

Suffolk Resolves House
1370 Canton Avenue
Nan lane 1774 nan kay sa a, Suffolk Resolves, yo te trase yon lis de plen kont wa Angletè a. Resolves yo te youn nan premye pwotèstasyon fòmèl pa Kolonyalis yo.

HOSPITALS


Milton Hospital     617-696-4600
92 Highland Avenue
Sal dijans 24 sou 24.
Plen kapasite pou sèvi pasyan ki entène ak sa kap vizite. Afilye ak Milton Pediatric Associates ak Hyde Park Pediatrics.
www.miltonhospital.org

Carney Hospital     617-296-4000
2100 Dorchester Ave., Dorchester 02124
www.carneyhospital.org

Quincy Medical Center     617-773-6100
114 Whitwell St., Quincy 02169
www.quincymc.org

South Shore Hospital     781-340-8000
55 Fogg Rd., Weymouth 02190
www.sshosp.org

Children's Hospital     617-355-6000
300 Longwood Ave., Boston 02115
www.childrenshospital.org

HEALTH CARE

Milton Chiropractic & Rehabilitation
111 Willard St., Quincy 02169
617-471-4491
Kiwopraktik swen se yon apwòch natirèl, prevantif

E ki pa-pwogrese pou geri kò moun.
www.miltonchiropractic.com

Maternal

Depression After Delivery                  1-800-944-4773

Infòmasyon pou nouvo paran ak referal bay sipò lokal ak sipò pou gwoup.

www.depressionafterdelivery.com

Health Care of Southeastern Mass.               508-583-3005

942 W.Chestnut St., Brockton

www.hcsm.org

 

Lactation Connection                         617-698-6249

Konsiltan sètifye lactation ki gen pwatik prive nan Milton pou 14 ane. Vizit a domisil disponib. Lokasyon pomp pou pompe lèt.

e-mail: hilaryblack@comcast.net

La Leche League

www.lalecheleague.org

Nursing Mothers’ Council                    617-244-5102

Pregnancy Risk Hotline                       1-800-322-5014

www.pregnancyrisknetwork.org

Prenatal Care Hotline

Spanish                                                 1-800-311-2229

                                                            1-800-504-7081

South Shore Hospital Breastfeeding Support Group              781-340-8602

Le Lendi jiska Vandredi soti 1:00 rive  2:00PM

Nou pa bezwen anrejistre. Gratis pou tout manman/bebe.

Pediatric

 

East Milton Pediatric Assoc.

464 Granite Ave.                        617-696-5900

Milton Pediatric Assoc.

781-356-6200

340 Wood Rd., Braintree 02184

www.miltonpediatrics.com

Hyde Park Pediatrics, PC

100 Highland Ave., Milton                        617-696-3111

695 Truman Highway, Hyde Park617-361-1470

www.hydeparkpedi.com

Quincy Pediatric Associates

191 Independence Ave., Quincy               617-773-5070

Food Allergy and Anaphylaxis Network

www.foodallergy.org                              1-800-929-4040

Mass. Health/Medicaid                       1-800-841-2900

SIDS, Sudden infant Death Syndrome 1-800-505-2742

Other

 

Old Colony Hospice Care         781-341-4145

One Credit Union Way, Randolph

Li founi bon jan kalite fason pou jere doulè ak sentòm individi ki nan staj avanse nan yon maladi pandan ke yap asiste pasyan an ak fanmi li avèk kompasyon epi yap ede li prezève diyite li ak fason lap viv.

www.oldcolonyhospice.org

Milton Chiropractic & Rehabilitation

111 Willard St., Quincy 02169                  617-471-4491

Swen kiropwaktik se yon apwoch natirèl e ki pa enayisan pou gueri kò imen.

www.miltonchiropractic.com

Housing & Homeless Services

 

Father Bill’s Shelter

617-770-3314

38 Broad St., Quincy 02169

www.fatherbillsplace.org

Friends of the Homeless

781-340-1604

7 Thaxter St., Higham 02043

Mass Affordable Housing Alliance

781-636-4000

515 Providence Hwy. #102, Dedham

Li desine pou lye de moun ki touché ti lajan jwenn yon kay ke yo ka achte, e pwogram nan edike yo sou kijan pou ou achte yon kay ou ka peye pou li.

www.mahahome.org

Project Connect

617-248-6585

14A Beacon St., Boston 02108

Yon sèvis bwat vokal pou moun ki pa gen kote pou yo rete e ki pa gen telefòn.

www.shelterinc.org

HOUSES OF WORSHIP


Church of Our Savior, Episcopal
453 Adams Street     617-698-4757
www.cos-milton.org

Congregation B'nai Jacob100 Blue Hills Pkwy.     617-698-9649

East Congregational Church
610 Adams Street     617-698-0270
www.eastchurch.org

First Baptist Church
330 Edge Hill Road     617-696-2119

First Congregational Church
495 Canton Avenue     617-696-8517
www.fccmilton.org

First Parish Unitarian Universalist Church
535 Canton Avenue     617-698-6329
www.fpmilton.org

Mattapan Baptist Church
587 Eliot Street     617-698-4900
www.mattapanbaptistchurch.com

Parkway United Methodist Church
158 Blue Hills Pkwy.     617-698-8583


Saint Agatha Church
432 Adams Street     617-698-2439
www.stagathaparish.org

Saint Elizabeth's Church
350 Reedsdale Road     617-696-6688
www.stelizabethmilton.org

Saint Mary of the Hills
29 St. Mary's Road     617-696-0120
www.saintmaryofthehills.org

Saint Michael's Episcopal Church
112 Randolph Avenue     617-698-1813
www.stmichaelsmilton.org

Saint Pius X
105 Wolcott Road     617-333-0110

Temple Shalom of Milton180 Blue Hill Avenue     617-698-3394
www.templeshalomonline.org

INCOME SUPPORTS


Food Stamps     1-800-645-8333
www.gettingfoodstamps.org
www.projectbread.org

Fuel Assistance     508-746-6707

Mass. Department of Transitional Assistance
1010 Mass. Avenue, Boston     617-989-2200
Bay AFDC (èd pou fanmi ki Depann de timoun yo) pou fanmi kalifye.
www.mass.gov/dta

The Milton Residents and Martin Swift Funds
535 Canton Avenue     617-696-1214
Asistans finansyè a limite pou rezidan Milton Ki nan nesesite.

Quincy Community Action Program
1509 Hancock St., Quincy 02169     617-479-8181
Founi asistans chofaj ak

tanperati ki baze sou gwosè lakay ou ak konbyen li koute. Keyspan, NStar ak Verizon òfri rabè pou moun ki ap resevwa asistans piblik.
www.qcap.org

 
KINDERGARTEN SCREENING AND REGISTRATION

Pran kontak ak lekòl elemantè lokal yo

(Gade lekòl/Milton piblik).

Lekòl piblik Milton ofri pandan tou jounen an  jaden danfan.

Chèche pou sware enfòmasyon sou kindègadenn nan mwa Janvye ak nan mwa fevriye. Lonmen yon paran-pwofesè elèv nan mwa Septanm anvan lekòl kòmanse. Gade nan jounal lokal Milton pou dat egzat la.http://www.miltonps.org

SEVIS LEGAL


Disability Law Center     617-723-8455
11 Beacon St., Boston 02108
www.disabilityexchange.org

Greater Boston Legal Services     617-371-1234
197 Friend St., Boston 02114
www.gbls.org

Harvard Legal Aid Bureau     617-495-4408
22 Everett St., Cambridge 02138
Sèvis legal gratis ak azil, benefis jeneral ak lwa familyal.

www.harvard.edu

Legal Advocacy and Resource
Center
     617-742-9179
197 Friend St., Boston 02114
 Le Lendi, Madi, Jedi ak  Le Vandredi:
1:00-3:15 PM ak Mekredi: 9:00-12:00
www.masslegalservices.org

Legal Services Center     617-522-3003
122 Boylston St., Jamaica Plain
www.masslegalservices.org

Mass. Bar Association-Lawyer Referral Service
16 Beacon St., Boston 02108     1-800-392-6164

Mass. Legal Assistance     617-367-8544

Bibliotèk

Milton Public Library476 Canton Avenue     617-698-5757
Le Lendi, Madi ak le Mèkredi:
soti 9:00 nan maten rive 9:00 nan aswè
Jedi: soti 1:00 aprèmidi rive 9:00 nan aswè
Vandredi:soti 9:00 nan maten rive 5:30 aprèmidi
Samdi: soti 9:00 nan maten rive 5:00 aprèmidi
Dimanch (soti 15 oktòb rive 2 Me)
soti 1:00 aprèmidi rive 5:00 aprèmidi
www.miltonlibrary.org

MENTAL HEALTH/COUNSELING

Baystate Community Services     617-471-8400
13 Temple St., Quincy 02169
Travay paran, dwòg ak sèvis vyolans domestik.
www.baystatecs.org
 
Beechwood Counseling     617-472-5428
22 Spear St., Quincy 02169
Konseye pou timoun yo ak paran
Jewish Family and
Children'’s Services 
    617-334-9486
445 Central St., Stoughton 02072
 
Quincy Mental Health Center     617-626-9000
460 Quincy Ave., Quincy 02169
 
South Bay Mental Health Center     781-331-7866
541 Main St., #216, Weymouth
www.southbaymentalhealth.com
 
South Shore Mental Health     617-847-1950
859 Willard St., Quincy 02169
Founi medikaman ak sèvis terapi. Premye pa ak pwogram entèvansyon bonè.

www.ssmh.org
 
Mass. Bay Counseling     617-786-0137
36 Weston Ave., Quincy
Sèvis terapi pou timoun, adolesan ak granmoun.
 
The Good Shepherd'’s
Maria Droste Services
     617-471-5686
1354 Hancock St., #209, Quincy 02169

NUTRITION

W.I.C. (Women, Infants & Children)
114 Whitwell St., Quincy 02169   617-376-4190
Pwogram nitrisyon pou Fanm, bebe ak timoun (WIC)

nan Quincy sant medical bay manje gratis ak konsey nitrisyon pou fanm ansent, bebe ak timoun pi piti ke senk an.
 http://www.quincymc.org/commitment-to-community/wic.html

Food Stamps Program     1-800-249-2007
Li jere pa Depatman Transitional Assistance (DTA)nan Massachusetts.  Ou ka jwenn aplikasyon nan biwo yo (Pou plis lokasyon rele nan nimewo pi wo a). Baze sou kalifikasyon finansyè.
www.mass.gov/dta/foodstamps

Milton Community Food PantrySitiye nan legliz Parkway United Methodist
158 Blue Hills Parkway     617-696-0221
Louvri lè Samedi
soti 10:00 nan maten rive  midi.
Founi asistans manje pou rezidan Milton ki kalifye oswa ki afèkte pa maladi oubyen

pwoblèm ekonomik.
www.sharingweb.org/agencies/miltonfoodpantry.htm

Milton Farmer’s Market
Sitiye nan Milton Landing, Lower Mills.
Louvri  le Jedi nan finisman mwa jen rive nan mwa  Oktòb soti 1:0 rive 6:00 aprèmidi.

Kidz Cooking with Miss Debbie
11 Morton Road     617-696-1276
Timoun, ki nan laj twa zan oswa pi plis, aprann kwit manje  ki sen ak bon gou nan yon

anviwonman pwòp e ki asire.
email: alsebai@verizon.net

UMass. Extension Nutrition Education Program1-800-622-3637
Brockton: 508-998-2200 or 508-513-3575
Founi endividi, tout fanmi ak manb ki nan kominote a konesans ak aptitid pou fè  bon chwa e  ranseye sou rejim nourisan pou redwi risk maladi pi pa ka geri, ak pou jere resous manje efikasman ki sipòte sante izyolojik yo ak yennèt ekonomik ak sosyal yo.
www.umass.edu/umext/nutrition


SIPO POU PARAN AK EDIKASYON


Blue Hills Healthy Families and
Young Parents’ Initiative 
    781-749-2882
185 Lincoln St., Hingham
Founi sèvis vizit lakay pou paran adolesan pou premye fwa pou twa premye lane lavi timoun nan.
www.hcsm.org
(chwazi “Healthy Families Home Visiting Programs”)

Jewish Family & Children’s Services
781-821-4990
Family & Children’s Services ofwi yon gwoup pwogram konplè ki dezinye pou ranfòse fanmi ak sipòte endividi atravè tan difisi yo.

www.jfcsboston.org

Massachusetts Mothers of Twins     781-646-8946
29 Fairmont St., Arlington 02474

Milton Early Childhood Alliance     617-696-2262
495 Canton Avenue
Ofwi yon varyete atelye edikasyon pou paran yo. Veye flayèz  yo ke yo distribiye nan gadri yo, lekòl piblik yo, gadri lafanmi yo ak sant resous pou paran nan bibliyotèk prensipal la.
www.miltonearlychildhoodalliance.org

Parent Resource Center     617-698-5757
476 Canton Avenue
Li sitiye nan sal pou timoun nan bibliyotèk piblik Milton nan. Yon pwojè kowoperativ ant Milton Early Childhood Alliance ak Bibliyotèk piblik Milton nan.
Genyen ladan li pase 500 liv, kasèt ak magazin pou paran yo ak timoun.
www.miltonlibrary.org

Families First Parenting Programs617-868-7687
99 Bishop Richard Allen Dr., Cambridge 02139
Fòtifye fanmi nan tout kondisyon, tout kouch sosyal ak sikonstans lavi atravè edikasyon pou paran yo ak sipò sou fòm seminè, atelye ak konsiltasyon.
www.families-first.org

Seaside Mothers of Multiples
Gwoup manman plizyè pitit Seaside la rankontre chak dezyèm Mèkredi nan mwa (septanm rive mwa Jen) depi 7:30 nan aswè nan legliz episkopal St Luke, sitiye nan entèseksyon rt. 3A ak First Parish Road (anfas Town Hall) nan Scituate.
www.seasidemoms.org

South Shore Mothers of Multiples
Yon gwoup sipò san profi  pou manman ak manman pitit ki fè marasa san atann.

Gwoup la rankontre chak mwa nan Braintree. Kontak:Debra Pansa nan 781-356-0975.
http://www.mmota.org/southshore.htm


Parks & Playgrounds

Andrews Park

Belcher Circle (Pa dèyè East Milton Square)

Ekipman teren jwèt, teren tennis, teren baskètbòl, little league baseball diamonds, teren foutbòl ak softball.

 

Crane Park (Sit Memorial)

Belcher Circle

Cunningham Park

Edgehill Road (en fas Lekòl Cunningham ak Collicot)

Li se pou yon fondasyon prive e se menm fondasyon prive sa ki ap  jere li tou, pak la genyen ekipman pou teren jwèt, teren tenis, baseball diamonds, teren poufè plizyè lòt aktivite ak yon pisin pou rezidan Milton.

www.cunninghampark.org

 

Kelly Field

Brook Road

Teren jwèt, teren tenis, regleman pou baseball diamond, teren softball ak foutbòl.

Mary C. Lane

Randolph Avenue (Bo kote Brook Road)

Teren ekipman jwèt, little league baseball diamond ak mwatye teren basketball.

Milton High School Athletic Fields

25 Gile Road (Sou kote Lekòl Segondè Milton)

Shields Park

Eliot Street

Teren jwèt ak little league baseball diamond.

Turner’s Pond

Central Ave

La pèch (avèk pèmi) ak santye pou mache (pa otorize pou naje oswa eskate).

PLAYGROUPS

Milton Junior Women's Club
Pou enfòmasyon sou teren jwèt, tanpri kontakte Rachel Schewe nan rschewe@verizon.net. Pou enfòmasyon sou Story Hour, tanpri kontakte Amy Delaney nan delaneypnp@yahoo.com


St Agatha School Hall 432 Adams St., Milton, MA 
Jedi, 10:00AM – Midi

Komanse 20 Septanm, 2007 pandan lekol

Kontakte: Kristin Longo

(617) 913-3493

Step 1 Integrated Toddler Group
2 Moon Island Rd., Quincy 02171
617-774-1040
18-36 mos.

RECREATION-LWAZI


Blue Hill Meteorological Observatory
and Science Center695 Hillside     617-696-0389
Observatory Blue Hill se yon mize tanperati ak yon sant pou syans ki ofwi pwogram edikasyonèl pou elèv ak piblik la an jeneral. Li akeyi gwoup lekòl yo, eskout, òganizasyon granmoun yo, biznis yo, fanmi ak endividi chak jou nan ane a. Sant syans la founi tou  pwogram outreach yo, atelye pou pwofesè, klas konpitè, ak anpil lòt aktivite.
www.bluehill.org

Blue Hills Reservation695 Hillside St.     617-698-1802
Louvri tout lane a depi lè soley la leve jiskaske li kouche.

Blue Hills Reservation(7,000 ekta) relye Fowls meadow reservation (894 ekta) epi ansanm yo konstitye pi gwo espas ouvè ki sitiye anviwon 335 kilomèt de Boston.  Gen ladann forè, letan, Marè, toubiyè ak 20 tèt mòn. Regilyèman yo ofwi orè pou pwogram familyal yo Pandan tout ane a.
www.mass.gov/dcr/parks/metroboston/blue.htm

Blue Hills Ski Area4001 Washington St, Canton 02021
781-828-5070
www.ski-bluehills.com

Blue Hills Trailside Museum1904 Canton Ave.,     617-333-0690
Mize an affiche syans natirèl ak istwa Blue Hills.
Li tou gen ladann natif-natal vivan andedan kou deyò. Genyen yon ajoupa Native American, yon pòs obsèvasyon ak yon rich abèy sou plas. Louvri  le Mèkredi jis rive Dimanche epi  le lendi konje yo soti 10:00 nan maten rive 5:00 nan aprèmidi
www.massaudubon.org/bluehills

Boston Academy of Martial ArtsParkway United Methodist Church,
158 Blue Hills Parkway     617 696-7064 
Li konsantre sou pwogram ki oryente sou defans otomatik fanmi ak devlòpman karaktè yon timoun. Misyon nou se, an pati, pou founi yon pi bon kalite lavi pou timoun ak granmoun nan Milton pa moutre elèv pou li konsantre, etabli objektif ak pwensip senti nwa nan karate.
www.bostonacademyofmartialarts.com

Boston Bowl820 Morrissey Blvd. Dorchester
617-825-3800
www.bostonbowl.com

Boston Children’s Theatre321 Columbus Ave., Boston
617-424-6634
Boston Children’s Theater se yon pwogram pandan tout lane a ki ofwi opòtinite pou e pa jenès ki enkli yon sezon de prensipal prodiksyon  sou sèn nan mwa Desanm, Fevwiye, ak  mwa Avwil; An ete pwogram kiltirèl kreyatif ak Toune konpayi prodiksyon jenès Stagemobile; Klas teyat nan sezon otòn, sezon fredi, ak sezon prentan pou elèv nan gadri- a grade12.
www.bostonchildrenstheatre.org

Boy Scouts of America
411 Unquity Rd.     617-615-0004
Eskout cub, pou tout gason nan klas 1-5, rankontre nan St Mary of the Hills oswa nan St. Agatha le Vandredi nan aswè. Eskout jenn gason, pou gason 11 zan ou pi gran, rankontre nan Milton Academy lè Mèkredi swa oswa nan St. Agatha le Vandredi swa.
www.bsaboston.org

Cunningham Pool75 Edge Hill Rd.     617-696-3263
Yon gran, basen pou fanmi yo nan kominote a. Gen gwo seksyon kipa fon. leson natasyon disponib.
Pa chè. Pou rezidan Milton.

Ouvri byen ta nan mwa jen pou mwa Dawou.

Ou kapab achte balises pou pisin nan nan koumansman mitan mwa jen.
www.cunninghampark.org

Girl Scouts, Patriots’ Trail Council95 Berkeley St., Boston 02116
617-482-9045
www.ptgirlscouts.org

Granite Links Gold Club100 Quarry Hills Dr., Quincy 02169
617-770-4287
www.granitelinksgolfclub.com

Houghton’s Pond Recreation Area
695 Hillside St.     617-698-1802
Houghton’s Pond zonn pou lwazi ofwi yon varyete aktivite lwazi ki enkli yon plaj pou natasyon ki siveye, lapèch konsève, 3 anplasman pou piknik, 3 jaden pou aktivite boul, 4 teren tenis ak yon teren jwèt.
Paviyon konsesyon an ak sant vizitè a louvri selon sezon yo.

Zòn naje a sipèvize pa najè pwofesyonel ki antrene pa DCR nan mwa Jiyè epi nan mwa dawout soti 10:00 nan maten rive 6: 00 nan aswè 7 jou nan yon semèn.
www.mass.gov/dcr/parks/metroboston/houghtonsPond.htm

Milton Art Museum
781-821-2222 x2124
900 Randolph St., Canton, 02021
Ofwi klas kiltirèl kreyatif pou timoun, adolesan ak granmoun.
www.miltonartmuseum.org

Milton Parks and Recreation Dept.
525 Canton Ave.
     617-898-4940
Sitiye nan Milton Town Hall. Ofwi anpil

pwogram atletik pou jenès Milton.

Tcheke sit entènèt yo regilyèman pou aktivite yo, pou dat enskripsyon , elatriye
www.townofmilton.org/Public_Documents/MiltonMA_Recreation/recreation

MuseumsSèvi ak lyen sa a pou fè rechèch pou mize pou tip e ki kote yo ye toupatou nan tout

zòn Boston.
www.museumsofboston.org

Neponset River GreenwaySantye pou mache/bisiklèt bò larivyè Neponset kòmanse nan Central Ave nan Milton jiska pak Pope John Paul II prè expressway sidwès la.

www.massbike.org/bikeways/neponset


President’s Golf Course
357 W. Squantum St., Quincy 02171
617-328-3444
www.presidentsgc.com

Ponkapoag Bog
Blue Hills Reservation, Canton
Atèmiyo toubiyè kap flote sa a, se yon Atlantic forè sèd blan te devlope sou tèt dlo nan falèz yon rezèvwa.
Ou ka vizite li nan yon mach yon ka kilomèt.

Ponkapoag Golf Course2167 Washington St., Canton 02021
781-828-4242
www.ponkapoaggolf.com

Quincy Quarries Reservation
Ricciuti Drive
, Quincy 02169
617-698-1802 or 617-727-4573
Ofwi moun ki konn mote montay, grenpe roch, zòn pou piknik ak bèl panorama.
www.mass.gov/dcr/parks/metroboston/quincyquarries.htm

Riverside Theatre Works

45 Fairmount Ave., Hyde Park 02136
617-361-7024
Anpil pwogram kiltirèl ak teyat pou timoun tout laj.
Enkli fè teyat, mizik ak dans. Prodiksyon teyat pou fanmi pandan tout ane a.
www.riversidetheatreworks.org

Ron’s Bowling and Gourmet
Homemade Ice Cream

1231 Hyde Park Ave., Hyde Park 02136
617-364-5274
www.ronsicecream.com

The Canton Sports Plex5 Carver Circle, Canton 02021
781-821-0304
Sant espotif sa a gen gwosè yon teren NHL oki patinwa, 2 ekstrawòdinè teren foutbòl a lenteryè ak teren Lacrosse, 4,000 mèt kare pou antrènman, yon sant pou blesi ak kiwopraktik espotif, kay pou Totplex, yon boutik pou pro ansanm ak yon sal restoran ak resepsyon.

www.cantonsportsplex.net

The Egan Center
411 Unquity Road    617-615-0004
Aktyèlman ap ofri membership pou pisin, natasyon pou tout laj, fèt anivèsè ak lòt fèt. Leson natasyon ke konpayi Malker Swimming ofwi nan 617-298-0025.
www.bsaboston.org


The Get Fit Solution70 Spring St., Quincy 02169
617-481-5806
Ofri aktivite espotif pou laj 3 jiska 5 lane

osi byen ke divès pwogram excercise pou timoun ki pi gran yo, fèt "Boot Camp" pou ti gason. Pwogram ki te nan sant Egan nan Milton.
www.getfitsolution.com

Tot Plex
5 Carver Circle, Canton 02021
781-821-0304
Pou ti bebe ak timoun.
Louvri depi lendi rive Vandredi apati 9:00 nan maten rive 2:00 aprèmidi. Anndan yon kote timoun 6 lane andwa jwe ak kè poze  pandan paran yo ap pran plezi yo ak lòt paran.
www.totplex.com


Turner’s PondCentral Avenue
Gade kanna oubyen mache nan alantou rezèvwa a. lak konsève pou lapèch.

Lapèch badj yo disponib nan Town Hall nan mwa Avwil.

Ulin Skating Rink
11 Unquity Road     617-696-9869
Jere pa Depatman Konsèvasyon ak lwazi. Patinaj piblik ak leson prive disponib.

Weymouth Club
75 Finnell Dr., Weymouth 02188
781-337-4600
Òfwi espo nan dlo, tenis ak pwogram pou tout laj.
www.weymouthclub.com

Wheelock Family Theatre200 The Riverway, Boston 02215
617-879-2000
Kreye prodiksyon pou tout jenerasyon ap plisyè pwodiksyon kiltirèl ki founi yon eksperyans ke tout fanmi an an antye ka pataje ansanm. Ofwi klas teyat tou ak aktivite espesyal.
www.wheelock.edu/wft

Wollaston Golf Club
999 Randolph Ave.     617-698-0800
www.wollastongc.org

YMCADorchester Family Branch
776 Washington St., Dorchester 02124
617-436-7750
Hyde Park Family Branch
1137 River St., Hyde Park 02136
617-361-2300
South Shore YMCA
79 Coddington St., Quincy 02169
617-479-8500
www.ymca.net

SCHOOLS 

MILTON PUBLIC


Superintendent of Schools
Central Administration     617-696-4809
www.edline.net/pages/Milton_Public_Schools

Collicot Elementary School
80 Edgehill Road     617-696-4282
www.edline.net/pages/Collicot_Elementary_School

Cunningham Elementary School
44 Edgehill Road     617-696-4285
www.edline.net/pages/Cunningham_Elementary_School

Glover Elementary School
255 Canton Avenue     617-696-4288
www.edline.net/pages/Glover_Elementary_School

Tucker Elementary School
187 Blue Hills Parkway     617-696-4291
www.edline.net/pages/Tucker_Elementary_School

Pierce Middle School
451 Central Avenue     617-696-4568
www.edline.net/pages/Charles_S__Pierce_MS

Milton High School
25 Gile Road     617-696-4770
www.edline.net/pages/Milton_High_School

Early Childhood Special Education 617-898-1041
Triyaj timoun de twa rive kat lane ki gen bezwen espesyal. Gadri entegre disponib. Epi tou tcheke "Early Education and Care "ak" Special needs/ Early Intervention Resources”.
www.edline.net/pages/Milton_Public_Schools/Early_Childhood_Services

Milton High School Child Study Program 617-696-4478 ext. 5513
Lekòl segondè Milton, ofwi yon laboratwa lekòl kote elèv lekòl segondè travay avèk timoun piti nan yonsal klas pre-gadri.

www.edline.net/pages/Milton_Public_Schools/Early_Childhood_Services

Special Needs     617-696-4296
Founi sèvis pou timoun piti ki gen bezwen espesyal anba Mass chapter 766

ak lwa piblik 94-142 (Education of All handicapped Children Act.)

Gen ladann: Triyaj pou gadri ak evalyasyon, integrated preschool, occupational terapi, terapi fizik, terapi lapawol, travayè sosyal, ajisteman konseye ak CHARMSS.

Title 1     617-898-1093
Pwogram ki finanse pa gouvènman federal la disponib pou bay sipò edikasyonèl ak elèv Tucker lekòl elemantè ak Pierce lekòl entèmedyè.

 

MILTON PRIVATE


Delphi Academy     617-333-9610
564 Blue Hill Avenue
Delphi Academy se yon lekòl endepandan, pou ti fi ak ti gason, ki pafè pas pouki nan sa ki gen pou wè ak relijyon ki ofwi yon pwogram gadri jiska uityèm klas.
www.delphiboston.org

Milton Academy     617-898-1798
170 Centre Street
Milton Academy melanje yon tradisyon akademik pwisan, yon lespri enklizif ak yon anviwonman ki akeyan, amikal. Gadri, lekòl nivo mwayen ak segondè.
www.milton.edu


Saint Agatha     617-696-3548
440 Adams Street
Saint Agatha se yon lekòl katolik ki ofwi klas de gadri rive grad 8.

www.stagathaparish.org/school

St. Mary of the Hills     617-698-2464
250 Brook Road
St. Mary of the Hills School se yon lekòl katolik ki sèvi élèv nan gadri a grad 8.
www.saintmaryofthehills.org/school/SMOTH

Thacher Montessori     617-361-2522
1425 Blue Hill Avenue
Thacher Montessori se yon lekòl endepandan ki sèvi plis pase 200 timoun depi 3 jiska 14 lane.
www.thacherschool.org


Senior Services & Housing

Milton Council on Aging

10 Wwalnut Street                     617-898-4893

Council on Aging lan founi pwogram ak sèvis pou  rezidan ki pase laj 60 an.

www.townofmilton.org/Public_Documents/MiltonMA_COA/index

Milton Fuller Housing Corporation

1399 Blue Hill Avenue     617-361-9180

Li gen 321 kay ki gen sèvis ak ekipman ki rann lavi a pi agreyab.

Chak kay ekipe ak yon sistèm de kominikasyon dijans 24 sou 24.

www.fullervillage.org

Milton Residences for the Elderly

600 Canton Avenue                    617-698-3005

MRE ofwi pwogram ak sèvis ki ede chak endividi viv nan prop fason ki fè li plezi.

www.mreinc.org

South Shore Elder Services

159 Bay State Dr., Braintree 02184                      781-848-3910

South Shore Elder Services, inc. rekomande e koròdine resous pou granmoun pou ka ede yo prezève endependans yo.

www.sselder.org

SOCIAL SERVICES


Quincy Community Action Program
1509 Hancock St., Quincy 02169   617-479-8181
Ofwi pwogram ki konsantre sou lojman, benefis, defans, pwogram pou timoun, manje, edikasyon granmoun ak antrènman pou travay.
www.qcap.org

Department of Social Services541 Main St., Weymouth 02190   781-682-0800
Ajans leta Responsab pou pwoteje timoun e pou ede fanmi yo rete ansanm. Ofwi terapi pou alkòl ak dwòg, ebèjman dijans pou timoun, jadendanfan, adopsyon, swen rezidansyèl (homemaker ak sèvis housekeeping, apezman) ak lòt sèvis ak sipò.
www.mass.gov/dssInterfaith Social Service Bureau
105 Adams St., Quincy 02169   617-773-6203
www.interfaithsocialservices.org


SI PITIT OU GEN ANT 0 JISKA 3 LANE:

STEP ONE EARLY INTERVENTION
6 Fort Street, Quincy
800-852-2844


Step One Early Intervention evalye e sèvi ti bebe ak timoun jiska twa zan, ki montre siy retadasyon devlòpman mantal.  Pwogram lan ede paran yo rekonèt ak konprann bezwen devlòpman mantal patikilye pitit yo an, e li sikjere fason pou yo ede timoun yo grandi.

Timoun ki elijib pou pwogram lan se timoun ki te fèt anvan tèm/lè.
Ki gen pwoblem pou manje, vizyon oswa di pou tande ; Timoun ki pa fasil pou chita, kanpe, mache, ou pale. Timoun ki te fèt ak yon maladi/enfimite oswa yon kondisyon sante ki aji sou devlopman yo. Timoun ki gen risk pou yo gen pwoblem retadasyon pou tèt fanmi yo gen pwoblem tankou san abri, dwòg oswa vyolans familyal.  Sèvis ki te founi pa espesyalis pou ti bebe/timoun, ki enkli edikatè devlòpmantal, travayè sosyal, epsikològ, terapez pou fizik, sante ak diskou, enfimyè ak terapez enfimyè. Sèvis yo founi a domisil sant kominotè tèlke sant swen pou timoun, ak sant daprantisaj.

Si pitit ou genyen 3 oswa 4 lane:

MILTON PUBLIC SCHOOLS EARLY CHILDHOOD
SPECIAL EDUCATION PROGRAM

80 Edgehill Road
Milton, MA
617-898-1041

Pwogram Edikasyon espesyal pou timoun nan lekòl Piblik Milton disponib pou evalye ak refere timoun pou evalyasyon pi apwofondi, lè li nesesè. Yon pwogram preskolè entegre disponib e lokalize nan lekòl Elemantè Collicot.


Espò


Anpil espò yo, pou tout laj,disponib tout ane a. Pi bon fason pou chèche konnen dat enskripsyon ak lokasyon ekip espò yo se pou tcheke Jounal lokal Milton regilyèman.

Depatman atlet Milton High School ofwi anpil opòtinite pou jenn atlèt patisipe. Apre sa, si ou ta vle yon ekspektatè, ou kapab tcheke orè ekip yo epi fè plan pou ou vini!


Milton Parks & Recreation Dept.
Ofri anpil pwogram pou timoun ak

granmoun atravè ane a enkli bezbòl, baskètbòl, jwè foutbòl, skiing, tenis, Gòlf, lacrosse, ak natasyon.
http://www.townofmilton.org/Public_
Documents/MiltonMA_Recreation/recreation


Milton Middle School I.D. Program
Louvri pou elèv grad 6th, 7th ak 8th.

Elèv dwe anrejistre pou ka kalifye pou achte tikè pou dans ak aktivite espesyal tankou kwazyè ak

paint balling.
http://www.townofmilton.org/Public_Documents/MiltonMA_Recreation/id_program

Blue Hills Ski Area4001 Washington St, Canton 02021
781-828-5070
Ofwi pwogram eski pou eskiyè laj 7 jiska 15 lane, ti eskiyè laj 4 jiska 6 lane. Espò kan vakans yo.
www.ski-bluehills.com

Gym Buddy Program
Pwogram ebdomadè pandan lane lekòl la pou retade devlopman mantal ak/oubyen timoun ak granmoun ki fizikman andikape vin rankontre pou yon sware amizan. Jwèt. Bòlin, aktivite jimnastik, fèt, pwomnad, elatriye.
http://www.townofmilton.org/Public_Documents/MiltonMA_Recreation/special_needs


Milton Travel SoccerOfwi lig jenès, klinik yo, kan yo ak tournois pou timoun de matènèl a klas wityèm tankou lig enteriè pou elèv segondè ak lig pou granmoun gason ak fanm.
www.miltontravelsoccer.org

Milton Youth Soccer League
Lig la ofri yon pwogram lwazi, ki pa vwayaje

nan sezon otòn pou pase 1,100 gason ak

fi depi laj 6 jiska 15 lane kote teknik devlopman avek amizman trè zenpotan.
www.miltontownsoccer.org


Sports P.L.U.S. at Milton AcademyPwogram espò kan nan sezon chalè yo ofri timoun opòtinite pou antrene E fè konkirans nan sis espò chak jou.

http://www.milton.edu/about/pages/summerprograms_fs.htm

Elite Sports Training Summer Program
Yon pwogram atlet nan sezon chalè pou timoun 13 lane e plis (enkli atlet ki nan Inivèsite) dezinye pou ede amelyore fòs, vitès, Pouvwa, ak entrènman. Sesyon 5 ak 9 semèn disponib.
http://www.milton.edu/about/pages/summerprograms_fs.htm

USTA Tennis League
Pi gwo lig tenis nan Lèzetazini bay fanm kou gason, aje depi 19 lane oubyen plis jwèt konpetitif nan solo oswa ak patnè.
www.ustanewengland.com

Milton Youth Hockey
Ofri pwogram pou tout gason ak fi ki Rete nan Milton. Genyen twa presipal pwogram: leson Skiye, House league hockey ak Travel team Hockey. Pwogram yo desine pou anseye teknik fondamamtal patinaj osi byen ke anseye epi devlope ladrès nan hockey.
www.miltonyouthhockey.org

Pop Warner Football
Gason ak fi depi 7 jiska 15 lane ka patisipe ansanm ak Milton Bronco’s Pop Warner football ak Cheerleading pwogram yo. Patisipan ki kalifye yo garanti yon minimòm tan pou jwe.

Enskripsyon an sou yon baz premye rive premye sèvi.
www.miltonpopwarner.org

PREVANSYON KONT SWISID

Samaritans/Suicide Prevention
Liy Kriz
     617-247-0220
Yon òganizasyon volontè ki pa gen oken denominasyon, ki pa pou pwofi ki konsakre pou diminye ensidans swisid pa fè zanmi ak moun ki nan kriz ak edike kominote a osijè de efektif estrateji pou prevansyon.
www.samaritansofboston.orgSamariteens     1-800-252-8336
soti 3:00 rive 9:00 aprèmidi la semèn
soti 9:00 rive 9:00 le wikenn
Dedye espesyalman pou prevansyon swisid nan mitan adolesan yo. Liy èd pou adolesans bay gwoup sipò konfidansyèl ak konesans pou adolesan ki ap konbat ak emosyon depresyon solitid ak tèt chaje.
www.samaritansofboston.org/samariteens.html

The Trevor Project Helpline     1-800-850-8078
Yon liy telefòn nasyonal gratis pou Swisid pou masisi ak jenn ki gen kesyon. 

Dolesans ki pagen okenn kote pou yo ale kapab rele e pale avèk konseye antrene, jwenn resous lokal ak pran desizyon enpòtan pandan yap devlope pou yo vin granmoun an sante. Pwojè Trevor a ap opere inik liy prevansyon pou kriz ak swisid la 24/24 e 7/7 pou jenn masisi ki gen kesyon nan nasyon an.

http://www.thetrevorproject.org/staging/home1.aspx


KAN SEZON CHALÈ / PWOGRAM SEZON CHALÈ
Tcheke tou: “Lwazi”
Milton Summer EnrichmentMilton Public Schools     617-698-1213
Ofwi akademik diplis ak lòt kou pandan mwa dete an pou yon ti kraze monnen.
www.edline.net/pages/Milton_Public_Schools/Milton_Summer_Enrichment

Klinik Espò sezon chalè
Milton Recreation Department

525 Canton Avenue     617-898-4940
Laj yo sèvi, kote yo ye, lè ak pri varye pa semèn. Genyen Gòlf, kous nan jaden, softball, lacrosse, baskètbòl, foutbòl, tenis ak bezbòl. Opere pa Milton’s REcreation Department. Formilè Anrejistreman disponib sou entènèt nan Town Hall.
www.townofmilton.org/Public_Documents/MiltonMA_Recreation/sports_clinics

Camp Cunningham     617-799-7679
Lè:soti 7:30 rive 6:00 aprèmidi     Grad 1-8
Camp Cunningham louvri pou ywit semen pandan mwa sezon chalè yo.
Se yon kan ki gen pèmi, tradisyonèl kan la jounen ki ofwi natasyon, espò, at ak atizana, aktivite espesyal ak pwomnad. Kanpè yo ka enskri pou nenpòt oswa tout ywit semèn yo. Opere pa Milton Community Schools.
www.miltoncommunityschools.org

Camp Sayre401 Unquity Road     617-361-3015
Pou gason osinon fi, grad 1-9, le Lendi rive  Vandredi  soti 9:00 nan maten rive 4:00 aprèmidi ak

jou pwolonje. Sitye sou Blue Hills Reservation.
www.bsaboston.org

Delphi Academy Camp564 Blue Hill Avenue     617-333-9610
De kat jiska douz lane ofwi akademik di plis ak anpil amizman nan sezon chalè.
www.delphiboston.org


Milton Parks and Recreation     617-898-4940
Cunningham Park Playground Program
Pwogram dete ofwi nan Cunningham Park  le Lendi rive Vandredi soti 8:30 nan maten pou rive 3:00 aprèmidi pou ywit semèn nan mitan mwa jen rive nan mitan mwa Dawout pou timoun laj 7 jiska 13 ane. Anrejistre sou entènèt oswa nan Town Hall Milton.

www.townofmilton.org/Public_Documents/MiltonMA_Recreation/Playground%20Program

Nature Adventures Summer Day Camp
So. Shore Natural Science CenterJacobs Lane, Norwell, MA
781-659-2559
Ofri eksplorasyon aktif ak edikasyon nan Nature nan sant South Shore. Ans 3-14.

www.ssnsc.org

South Shore Day Care Camp
Hale Reservation     781-329-8548
80 Carby St., Westwood
Bèl zòn bwaze ak anpil aktivite ki sèvi timoun kap antre nan grad 1 jiska 5.
www.ssdcs.org/programs_camp.htm

Sports P.L.U.S. at Milton Academy
170 Centre St.     617-898-1798
Sou kan Milton Academy, Grad K-8, depi 8:00 nan maten rive 4:00 aprèmidi ak jou pwolonje, pwogram kat semèn ki ofwi foutbòl, baskètbòl, softball, bezbòl, lacrosse, tenis ak natasyon nan yon anviwònman ki asire e kolaboratif.
www.milton.edu/about/pages/summerprograms_fs.htm

Summer Band Concerts on the Green
Baron Hugo Gazebo on
Gazebo Baron Hugo sou Town Green devan Town Hall.
Le Madi 6:30 aprèmidi bonè nan mwa Jen rive nan mitan mwa Dawout.
www.townofmilton.org/Public_Documents/miltonma_Recreation/band_concerts

Summer Nature Explorations Day Camp
at Chickatawbut Hill Education Center

Blue Hills Reservation    617-333-0690
4 lane e  demi a 14 an, te opere pa Mass.Audubon Society atravè Blue Hills trailside Museum.  Ofwi at ak artisanat, teknik pou kan, viv deyò, mach, en vivan, moun ki konn monte montay ak etid anvirònmantal yo.
www.massaudubon.org/Nature_Connection/Sanctuaries/Blue_Hills/camp.php

So. Shore YMCA Summer Day Camps
De kote: So. Shore YMCA nan Quincy ak Blue Hills Regional Technical School nan Canton.
4 a 15 ans, de 8:00-4:00, jou pwolonje disponib.
www.ssymca.org/quincy/camp07.htm

Technology Safety

 

SafeKids.com

Sèvi ak sit wèb sa a kòm gid fanmi ou pou fè internet lan ak teknoloji an an sekirite, amizan e pwodiktif. Wa jwenn anpil konsèy sou kòman pou pwoteje pitit ou yo pandan yap navige sou entènèt la.

www.safekids.com

                           

JENES


Milton Youth Counselor
Vicky McCarthy     617-898-4818

Enfòmasyon ak referral pou pwoblem jenès.

Milton Parks and Recreation
Department ID Program
     617-898-4940
Lwazi ak aktivite pou elèv lekòl mwayen Milton (grad 6, 7 ak 8). 
Anrejistre nan  mwa Septanm. Espas limite pou fèt. Tikè yo vann sou yon baz de premye rive, Premye sèvi.
www.townofmilton.org/Public_Documents/MiltonMA_Recreation/id_program

Milton Takes Action     617-698-0070
Founi edikasyon, anfòsman ak sipò konsa abi dwòg va redwi nan mitan jèn moun.